Prof.Dr. MURAT YILDIZ


KİTAPLAR Bölüm Adı: ,BULUT MERYEM BERRİN,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: GlobeEdit, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 65, ISBN: 978-613-8-24437-0, Bölüm Sayfaları: - 2019 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Sosyal Hizmet Tarihi Bölüm Adı: İslâm Dünyasında Sosyal Hizmet Anlayışı ve Kurumlarının Ortaya Çıkışı,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Özgür Bayır, Özge, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 26, ISBN: 978-975-442-952-7, Bölüm Sayfaları: 1-26 2017 Ders Kitabı Kitap Bölümü Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale Bölüm Adı: Ötanazi Hasta Vasiyetnamesi ile Palyatif ve Hospis Bakımına Genel Bir Bakış,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Yücel Didem, Gönültaş Miraç Burak, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 600, ISBN: 978-605-320-386-5, Bölüm Sayfaları: 342-362 2016 Bilimsel Kitap Kitap Bölümü Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi Bölüm Adı: ,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: İzmir İlahiyat Vakfı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 247, ISBN: 978-9944-5283-2-0, Bölüm Sayfaları: - 2007 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü Ölüm Kaygısı ve Dindarlık Bölüm Adı: ,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: İzmir İlahiyat Vakfı, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 230, ISBN: 975-98501-9-2, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Tümü İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Psikososyal Özellikleri Bölüm Adı: ,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Tibyan, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 122, ISBN: 975-288-481-4, Bölüm Sayfaları: - 2003 Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Tümü
MAKALELER 1 - BULUT MERYEM BERRİN,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Index Copernicus, DRJI, ASOS index, SOBİAD Özgün Makale 2 - Yetiştirme Yurdunda Kalmış Bireylerde Yalnızlık ve Sosyal Bütünleşme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikleri Bakımından İncelenmesi YILDIZ MURAT,Kılıç Mehmet Emin, Yayın Yeri: Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index copernicus, ISI, ESJI, Index Islamicus, SIS, ResearchBib, Asosindex, Rootindexing, citefactor, DRJI Özgün Makale 3 - BULUT MERYEM BERRİN,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 4 - TANRI TASVVURU İLE ENGELLİĞE YÖNELİK TUTUMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ YILDIZ MURAT,ÜNAL VEHBİ, Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 5 - ÖLÜM KAYGISI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER YILDIZ MURAT,BULUT MERYEM BERRİN, Yayın Yeri: Turkish Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, Index Islamicus, Index Copernicus, Academic Research Journal, J-Gate, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Özgün Makale 6 - ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ ÜNAL VEHBİ,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: MLA, Index Copernicus, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Open Academic Journals Index, Mendeley, Sparc Indexing, Advanced Science Index, ESJI (Eurasian Journal Index), MIAR, İnfobase İndex, Sysmatic Impact Factor, Science Library Index, International Innovative Journal Impact Factor, Journal Seek, TEİ, SOBİAD, ASOS, ARASTIRMAX, Özgün Makale 7 - YAŞAM DOYUMU VE SUÇ KORKUSU ARASINDAKİ İLİŞKİ (MERSİN ÖRNEĞİ) ÖZTÜRK MERAL,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 8 - Sosyal Etki Süreçlerinin Tehlikeli Oyun Dalga Filmi Bağlamında Değerlendirilmesi YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Zeitschrift für die Welt der Türken, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, DOAJ, IndexCopernicus, ZDB (Zeitschriftendatenbank, Open Academic Journals Index, International Bibliography of Periodical Literature, Deutsche Nationalbibliothek, JournalSeek, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), ASOS Index, Academic Journals Database, Ulrich's Periodicals Directory Özgün Makale 9 - Bağlanma Kuramı Açısından Yaşlılık Dönemine Genel Bir Bakış YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO Özgün Makale 10 - The Importance of Empathic Communication in Dialog Process YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Karadeniz Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: Özgün Makale 11 - Tutuklu ve Hükümlülerde Umutsuzluk Ölüme İlişkin Depresyon ve Ölüm Kaygısı İlişkisi YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM, IBSS, EBSCO Özgün Makale 12 - Orta Öğretim Öğrencilerinde Benlik Saygısı ile Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YILDIZ MURAT,Betül Çapar, Yayın Yeri: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM ve EBSCO Özgün Makale 13 - Yas Süreciyle Başa Çıkmada Dinsel İnanç ve Uygulamaların Rolü YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi (İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayını), Yıl: 2009 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 14 - Saldırganlığın Önlenebilirliği ve Değerler YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi (İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayını), Yıl: 2009 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 15 - İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Akademik Güdülenmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi YILDIZ MURAT,SEZEN ABDULVAHİD,YENEN İLKER, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2008 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCHO, ULAKBIM Özgün Makale 16 - Kaygı ve Dini İnançlar YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi (İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Yayını), Yıl: 2008 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 17 - Benlik Kavramı ve Benliğin Gelişiminde Dinin Rolü YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBIM Özgün Makale 18 - Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarının Dinsel Yönelim Biçimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: İslami Araştırmalar, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 19 - İpek Böceklerinde Kendini Gerçekleştirme Kavramına İlişkin Bazı İpuçları YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ve ULAKBİM Özgün Makale 20 - İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dindarlık ve Ölüm Kaygıları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2002 Uluslararası Hakemli Endeks: ULAKBİM, EBSCO, PROQUEST, The Journal of Academic Studies in Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamicus, The Gale Group Özgün Makale 21 - Gläubigkeit und Todesfurcht Mystiche Traditionen und die Anschavungen von Studierenden Heute YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Journal of Religious Culture, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 22 - Thorson Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği nin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması KARACA FARUK,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Tabula Rasa, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 23 - Dindarlığın Tanımı ve Boyutları Üzerine Psikolojik Bir Çalışma YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Tabula Rasa, Yıl: 2001 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 24 - Dindarlık ve Ölüm Kaygısı Tasavvufi Yaklaşım ve Günümüz Üniversite Öğrencileri YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Journal of Religious Culture, Yıl: 2001 Uluslararası Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 25 - Ölüm Kaygısı İle Dindarlık Arasındaki İlişki üzerine Bir Yorum YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Düşünen Siyaset, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 26 - Savaş Tecrübesi Yaşayan Boşnaklar Arasında Ölüm Kaygısı Türk Örneklemle Karşılaştırmalı Bir Çalışma YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ve ULAKBIM Özgün Makale 27 - Ölüme İlişkin Depresyon Ölçeğinin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması YAPAREL RECEP,YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Türk Psikiyatri Dergisi, Yıl: 1998 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 28 - Ölümle İlgili Genel Tutumlar YILDIZ MURAT, Yayın Yeri: Akademik Araştırmalar-Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1996 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale
DERSLER Lisans 2016-2017 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 1 Türkçe 4 Lisans 2016-2017 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 Travma ve Kayıpla Başetme Türkçe 2 Lisans 2016-2017 UYGULAMALI ARAŞTIRMA-I Türkçe 5 Lisans 2015-2016 Blok Uygulama Türkçe 2 Lisans 2015-2016 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 1 Türkçe 8 Lisans 2015-2016 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 2 Türkçe 8 Lisans 2015-2016 PSİKOLOJİ GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 4 Lisans 2015-2016 TRAVMA VE KAYIPLA BAŞETME Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Uygulamalı Araştırma-I Türkçe 5 Lisans 2015-2016 Uygulamalı Araştırma-II Türkçe 5 Lisans 2014-2015 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 1 Türkçe 8 Lisans 2014-2015 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 2 Türkçe 8 Lisans 2014-2015 PSİKOLOJİ GİRİŞ Türkçe 4 Lisans 2014-2015 PSİKOLOJİ GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Sinema Filmlerinde Sosyal Hizmet Teması Türkçe 4 Lisans 2014-2015 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 4 Lisans 2014-2015 Uygulamalı Araştırma-I Türkçe 5 Lisans 2014-2015 Uygulamalı Araştırma-II Türkçe 5 Lisans 2013-2014 DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2013-2014 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 1 Türkçe 8 Lisans 2013-2014 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Türkçe 8 Lisans 2013-2014 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Türkçe 4 Lisans 2013-2014 Psikolojiye Giriş Türkçe 4 Lisans 2012-2013 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Türkçe 4 Lisans 2012-2013 PSİKOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2012-2013 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Türkçe 4 Lisans 2012-2013 Psikolojiye Giriş Türkçe 4 Lisans 2012-2013 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 6 Lisans 2011-2012 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2011-2012 PSİKOLOJİ Türkçe 2 Lisans 2011-2012 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 DİN PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları Türkçe 2 Lisans 2010-2011 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2010-2011 SANAT PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 Lisans 2009-2010 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2009-2010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2009-2010 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2 Lisans 2009-2010 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2008-2009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2008-2009 İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER Türkçe 2 Lisans 2008-2009 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2007-2008 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2007-2008 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2006-2007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2006-2007 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2006-2007 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2005-2006 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2005-2006 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2005-2006 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 2 Lisans 2005-2006 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2005-2006 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2004-2005 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2004-2005 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 2 Lisans 2004-2005 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2004-2005 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2003-2004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2003-2004 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 2 Lisans 2003-2004 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2002-2003 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2002-2003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Türkçe 3 Lisans 2002-2003 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 2 Lisans 2002-2003 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2001-2002 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2001-2002 GELİŞİM VE ÖĞRENME Türkçe 2 Lisans 2001-2002 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Lisans 2000-2001 DİN PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 Lisans 2000-2001 Psikolojiye Giriş Türkçe 2 Yüksek Lisans 2016-2017 DİNİ HAYAT VE GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Tez Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 2 Yüksek Lisans 2015-2016 DİNİ HAYAT VE GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Yas Süreci ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 DİNİ HAYAT VE GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Nitel ve Nicel Araştırma Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 PSİKOPATOLOJİ VE DİN Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Yas Süreci ve Sosyal Hizmet Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 DİNİ HAYAT VE GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 PSİKOPATOLOJİ VE DİN Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 DİNİ HAYAT VE GELİŞİM KURAMLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 Psikolojik Danışma ve Kişilik Kuramları Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 RUH SAĞLIĞI VE DİN Türkçe 3 Yüksek Lisans 2012-2013 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2009-2010 Din Bilimlerinde Ölçme Yöntemleri ve İstatistik Teknikler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2009-2010 RUH SAĞLIĞI VE DİN Türkçe 3 Yüksek Lisans 2008-2009 Din Bilimlerinde Ölçme Yöntemleri ve İstatistik Teknikler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2008-2009 RUH SAĞLIĞI VE DİN Türkçe 2 Yüksek Lisans 2007-2008 Din Bilimlerinde Ölçme Yöntemleri ve İstatistik Teknikler Türkçe 2 Yüksek Lisans 2007-2008 RUH SAĞLIĞI VE DİN Türkçe 2 Yüksek Lisans 2006-2007 Din Bilimlerinde Ölçme Yöntemleri ve İstatistik Teknikler Türkçe 2 Doktora 2016-2017 Nicel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Nitel Araştırma Yöntemleri Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Tez Yönetimi Türkçe 3 Doktora 2016-2017 Uzmanlık Alan Dersi Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Sosyal Hizmet Uygulaması II Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Türkçe 3