Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Dekan, bir üniversiteye bağlı olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan herhangi bir fakültenin yönetiminden sorumlu olan en üst düzey kişiye denir. Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE’dir.

Öğrenci Belgesini e-Devlet üzerinden TC Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile alabilirsiniz. E-Devlet şifresini İnternet Bankacılığı üzerinden ücretsiz, PTT şubelerinden ücret karşılığı alabilirsiniz. E-Devlet’ten alınan belge imza ve mühür gerektirmemektedir. Belgenizi çeşitli nedenlerden dolayı e-Devlet üzerinden alamıyorsanız, Bölüm Sekreterliğinizden Öğrenci Belgesi alabilirsiniz. Sekreterlikten alınan belge Dekanlığımız tarafından onaylanıp mühürlenmektedir. İmzasız ve mühürsüz belgenin resmi hükümlülüğü yoktur.

Bölüm Sekreterliğinden alınan bu belge Dekanlıkça onaylanmaktadır.

Bağıl değerlendirme: Harfli bağıl değerlendirme sisteminde, öğrencinin her zaman beklediği notu alması teknik olarak mümkün değildir. Zira, öğrencinin bir dersteki başarısı; kendi mutlak notu, o dersi alan diğer öğrencilerin mutlak not ortalaması ve standart sapmanın bir fonksiyonudur. Çan eğrisi sisteminde; çanın iki ucunun alçak, orta noktanın yüksekte olduğu göz önüne alınırsa, iki uçta bulunan FF ve AA gibi notları alanların sayısının doğal olarak az olması, orta not olan CC alanların çok olması beklenir, ama gerek şart değildir. Not ortalamanız, o dersi alan diğer bölüm öğrencilerin ortalamasından küçük ise beklediğinizden kötü, büyük ise beklediğinizden iyi almanız olasıdır. Mutlak ortalama notunuz 40'ın altında ise, yönetmeliklerimiz gereği, o dersten başarısız olursunuz. Bağıl değerlendirme sistemi kopyayı azaltıp rekabeti arttıran bir sistemdir. Diğer öğrencilere kopya verilmesi durumunda o dersteki sınıf ortalaması yükseleceğinden, kopya veren kişinin başarı notu düşecektir. Diğer öğrencilere göre daha iyi not almış olmanız geçmenizi kolaylaştıracak, başarı notunuzu yükseltecektir.

Fakülte ve yüksekokullarda her yarıyıl sonunda, öğrencilerin başarı durumu genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Bu amaçla, öğrencinin ders kaydı yaptığı ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ağırlıklı puanların toplamının, bu derslerin kredi toplamına bölünmesi ile GNO bulunur. Not ortalamalarının hesabında işlem virgülden sonra iki hane yürütülerek yap ılır. Başarı notları YT ile verilen beden eğitimi, güzel sanatlar gibi dersler, not ortalamalarının hesabında dikkate alınmaz.

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere altı türlüdür. Bu sınavlar; yazılı sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav tarihleri ilgili dekanlık, yüksekokul müdürlüğü veya ilgili bölümler tarafından sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Gerekli hâllerde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sözlü sınavlar tutanakla tespit edilir. Sınav evrakları en az iki yıl saklanır.

Sağlık sorunlarından dolayı geçerli raporunuz varsa mazeret sınavı hakkınız bulunmaktadır. Bunun için ilgili Bölüm Sekreterliğine dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Yarıyıl Sonu Sınavına girmeyen öğrencilerin mazeret sınavı hakkı bulunmamaktadır. Bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Bütünleme sınavına girmeyenlerin mazeret sınavı yapılmaz.

Tüm sınavlar için mazeret uygulaması yoktur. Sadece Ara Sınav (Vize) için mazeret hakkı vardır. Hastaneden alınan rapor tarihi ve saati sınav tarih ve saatinden önce olmalıdır ve raporlar en geç 1 hafta içinde öğrenci işlerine ulaştırılmalıdır.
Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavına giremeyenlerden sınavları takip eden 7 gün içinde başvuranlardan mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlere ara sınav için mazeret sınavı hakkı verilir. Bu öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde ilgili birim, dekanlık, yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Haklı ve geçerli nedenlerle öğrenime devam edemeyecek öğrenciler, başvurdukları takdirde ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunca bir veya iki yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu süre sonunda öğrencinin, haklı ve geçerli nedeni devam ediyorsa ilgili yönetim kurulunca tekrar bir veya iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Ancak kayıt dondurma üst üste iki defadan fazla olmaz. Bu süreler eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez.

(1) Öğrenim harcı yatırması gereken öğrenci ders kaydından önce harç yatırır. Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde öncelikle alt yarıyıllardan almadığı ve alıp başarısız olduğu dersler ile bulunduğu yarıyıldaki dersleri elektronik ortamda seçer. Öğrenci seçtiği dersleri öğretimin başladığı ilk hafta içinde danışmanına onaylattırarak kaydını kesinleştirir. Süresi içinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. (2) Öğrencinin bir yarıyılda kayıt yaptıracağı haftalık derslerin toplamı 36 saati geçemez. Bitirme ödevi/tezi ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersler ile enformatik dersleri bu sınırın dışındadır.

Üniversitenin önlisans/lisans programlarına ilk kez kayıt yaptıran veya kurumlararası yatay ya da dikey geçişle kabul edilen öğrenci, daha önce aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı tarih veya öğretim yılının/yarıyılın başlamasından itibaren en geç iki hafta içerisinde ilgili bölüme transkripti ile başvurabilir. Muafiyetler ve buna bağlı intibaklar ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Muafiyet ve intibakla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(1) Üniversiteye bağlı öğretim birimlerine kurum içi ve kurumlar arası yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre düzenlenir. (2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına kabulü, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve ilgili mevzuata göre yap ılır. Bu konu ile ilgili uygulama esasları birimlerin ilgili kurullarınca ve Senato tarafından belirlenir.

Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren kulüp ve öğrenci topluluklarına edebiyat.cumhuriyet.edu.tr ağ adresimizdeki Bağlantılar>Öğrenci Toplulukları/Kulüpleri sayfasından erişebilir, sayfada bulunan kulüp başkanı iletişimleri kısmından kulüpler ile iletişime geçebilirsiniz.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı A Binasındadır. Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halkbilimi ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü B Binasında, diğer bölümler A Binasındadır.