Tanıtım

Antropoloji Bölümü

BÖLÜM AMAÇLARI
 
1- Antropoloji biliminin temel mesleki bilgilerini vermek.
2- Genel olarak evrimi, özel olarak insan ve insanın da dahil olduğu memeliler sınıfının evrimini öğretmek.
3- Disiplinler arası çalışmaların önemini öğretmek.
4- Alan ve laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerin teorik bilgilerini kullanmalarını ve pekiştirmelerini sağlamak.
5- Öğrencilere çalışma disiplini kazandırmak.
6- Öğrencileri grup çalışmalarına teşvik etmek ve sorumluluk alma becerisi kazandırmak.
7- Öğrencilere eleştirel düşünme ve kendini ifade edebilme yetisi ile araştırma, gözlem, analiz, sentez ve sunum yapabilme becerilerini kazandırmak.
8- Öğrencilere bilişim teknolojilerini ve mesleğin gerektirdiği teknik alt yapı araç-gereçlerini kullanma becerisi kazandırmak.
9- Antropoloji altyapısını, mezun olduktan sonraki tüm yaşamı boyunca kullanma becerisini kazandırmak.
 
BÖLÜMÜN HEDEFLERİ
 
Amaç kısmında belirtilen nitelikler çerçevesinde, öğrencilere Antropoloji alanında kendini geliştirme, insan haklarına saygı gösterme, çevreye duyarlı olma, problemleri saptama, düşünme ve çözüm üretme, sosyal ve akademik hayatta bilimsel ve etik değerlere sahip çıkma bilincini ve becerisini kazandırmaktır.
 
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
 
-          Antropoloji alanında, en güncel bilgileri içeren ders kitapları ve makaleler, uygulama araç-gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgi ve becerilere sahiptir; bu bilgi ve becerileri mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.
 
-          Antropoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır; antropolojik problemleri saptar, bilgi ve becerilerini kullanarak verileri toplar, analiz eder, sonuçları istatistiki olarak yorumlar ve kanıtlara dayalı çözümler geliştirir.
 
-          Sorumluluk almaktan kaçınmaz. Antropoloji ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak ya da grup çalışmasıyla yürütebilir.
 
-          Antropoloji alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 
-          Kendi bilgi ve beceri eksikliklerini saptayabilir ve öğrenim gereksinimlerini belirleyebilir.
 
-          Antropoloji bilimi hakkında uzman olan ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirebilir. Antropolojik sorunları, düşüncelerini ve çözüm önerilerini açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
 
-          Edindiği ileri düzeydeki Antropoloji bilgi ve becerileri sayesinde, yaşadığı sosyal çevreyi biyolojik, sosyolojik ve kültürel açıdan değerlendirebilir ve çevresine yönelik proje ve etkinlikler düzenleyebilir.
 
 
-          Antropoloji alanındaki yayınları takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir (Avrupa Dil Portföyü B1 Düzeyi).
 
-          Antropoloji alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisine sahiptir (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı, İleri Düzey). Bilişim ve iletişim teknolojilerini aktif şekilde kullanabilir.
 
-          Üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ya da özel sektörde antropolog olarak görev yaparken, verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir.
 
-          Yeni fikirlere ve bilgilere açıktır. Öz değerlendirme yaparak kişisel gelişimini sürdürür. Sadece kendisinin değil çalıştığı kurumun gelişmesinde de etkin rol alır.
 
-          Bir antropolog olarak sosyal adalet, sosyal güvenlik, kültürel ve tarihi değerlerin ve zenginliklerin korunması ile çevrenin korunması konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
 
 
 EĞİTİM ÖĞRETİM METOTLARI
 
 Eğitim-öğretim yöntem ve stratejileri öğrencilerin kendi kendine çalışma, araştırma ve gözlem yapma, bilgisini aktarma, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışmasına katkı sağlama, bilişim teknolojisini aktif olarak kullanma becerilerini verecek ve/veya artıracak şekilde seçilmektedir.
Bölümümüzdeki eğitim-öğretim yöntemlerini ders, belgesel ve film gösterimi, seminer, grup çalışması, arazi çalışması, laboratuar çalışması, ödev, sözlü, konuk konuşmacı, konferans ve öğrenci kulübü faaliyetleri oluşturmaktadır.
 
Derslerde ve diğer etkinliklerde kullanılan araçlar; standart derslik teknolojileri, projeksiyon makineleri, bilgisayar, laboratuar araç ve gereçleri, arazi araç ve gereçleri, internet veri tabanları ve kütüphane veri tabanlarıdır.
 

Bölüm Başkanı

AYŞEN AÇIKKOL
Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
Bölüm Başkanı

aacikkol@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4286

Ana Bilim Dalı Başkanları

AYŞEN AÇIKKOL
Prof.Dr.
AYŞEN AÇIKKOL
Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı

aacikkol@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4286

ÇAĞDAŞ DEMREN
Prof.Dr.
ÇAĞDAŞ DEMREN
Sosyal Ve Kültürel Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı

cdemren@cumhuriyet.edu.tr
Dahili : 4290

AKIN KONAK
Dr.Öğr. Üyesi
AKIN KONAK
Fiziki Antropoloji Anabilim Dalı Başkanı

akonak@cumhuriyet.edu.tr
Dahili :

Araştırma

İletişim

 

Antropoloji Bölümü
   

Bölüm Sekreteri:   
Özge KILIÇ

Telefon:   +90 (346) 487 4343 
E-Posta:   edbant@cumhuriyet.edu.tr
Yazışma Adresi:   Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Sokak Edebiyat Fakültesi A Binası Antropoloji Bölümü 58140 Merkez/SİVAS

 

Yukarı